Kosten

Als u op zoek bent naar een belangenbehartiger zult u met enige regelmaat belangenbehartigers tegenkomen die adverteren met gratis rechtshulp. Maar ook die belangenbehartigers willen natuurlijk betaald worden voor hun werkzaamheden. Balans Letselschade Advocaten vertelt u het hele verhaal.

Dat verhaal is dat de vergoeding van onze werkzaamheden bij aansprakelijkheidszaken onderdeel van uw schade is vanaf het moment dat de aansprakelijkheid is erkend. Dat betekent dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van rechtsbijstand moet betalen.

De rechtsbijstand is dus niet gratis, maar de kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de aansprakelijke partij en worden ook door die partij betaald.

Uurtarief

Onze dienstverlening is in principe op basis van een uurtarief. Over dit bedrag worden géén kantoorkosten berekend. Wel kunnen kosten zoals medische advieskosten, reiskosten en griffierechten doorberekend worden, voorzover die niet te verhalen zijn op de aansprakelijke partij. Andere afspraken zijn mogelijk.

Als een ander voor uw schade aansprakelijk is, kent de Nederlandse wetgeving een voor benadeelden gunstige regeling. Deze regeling houdt in dat de kosten die u maakt omdat u een belangenbehartiger nodig hebt om uw aanspraken op schadevergoeding vast te stellen en te verhalen, onderdeel zijn van uw schadevergoeding. Deze regel geldt vanaf het moment dat de aansprakelijkheid vast staat en zolang de zaak niet voor de rechter komt. In sommige gevallen geldt deze regeling zelfs ook bij gerechtelijke procedures. U hoeft dus geen gebruik te maken van een rechtsbijstandsverzekering, omdat u de dekking van die verzekering vaak helemaal niet nodig hebt.

Zolang de aansprakelijkheid nog niet vast staat, geldt deze regeling niet en komen de kosten van onze werkzaamheden in principe voor uw rekening. Hierover zijn in het algemeen echter goede afspraken te maken. Op basis van hun ervaring kunnen de advocaten van Balans Letselschade Advocaten meestal goed inschatten wat de kans is om aansprakelijkheid gevestigd te krijgen.

Ook in zaken waar geen sprake is van een aansprakelijke partij komen de kosten van onze werkzaamheden voor uw rekening.

Wij waarschuwen voor
‘No cure no pay’.

Er is geen enkele rechtvaardiging voor het afromen van een percentage van de schadevergoeding die u nodig hebt om de geleden schade te compenseren. In feite is er dan namelijk nog altijd sprake van schade. In veel gevallen valt vooraf een behoorlijke inschatting te maken van de kansen op schadevergoeding. In zaken waarin die kans moeilijk te beoordelen valt, wordt gewerkt met een laag tarief als basis en een hoger tarief bij succes. Ook kan van geval tot geval besproken worden of een éénmalig bedrag afgesproken wordt.

Wel zijn wij bereid u in daarvoor geschikte zaken bij te staan op basis van een resultaat gerelateerd uurtarief. Dat is een gematigde vorm van No cure no pay die voor advocaten is toegestaan. Wij behandelen al zaken op die basis en leggen u graag uit wanneer dat te overwegen zou zijn.

Toevoeging

Een toevoeging is door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Als u voldoet aan de door de overheid gestelde voorwaarden dan komt u voor een toevoeging in aanmerking. Er wordt een eigen bijdrage opgelegd die afhankelijk is van de hoogte van uw verzamelinkomen. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw vermogen. Na afloop beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand het behaalde resultaat. In sommige gevallen betekent dat dat u alsnog de kosten van uw advocaat moet betalen. Een toevoeging kan alleen door een advocaat of mediator worden aangevraagd.

Meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp vindt u via: www.rechtsbijstand.nl en www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/advocaat-nodig/

Rechtsbijstandsverzekering

Veel Nederlanders hebben een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Met een rechtsbijstandsverzekering verzekert u zich door het betalen van een premie van gratis rechtshulp. Wij hebben geen vaste verwijzingsrelatie met rechtsbijstands-verzekeringsmaatschappijen. Wel behandelen we met regelmaat geschillenzaken tussen verzekerden en hun rechtsbijstandsverzekeraar.  Zaken overnemen is vaak mogelijk zonder dat het u geld kost, mits dit op de juiste wijze wordt aangepakt. Informeert u rustig eens naar de mogelijkheden. Een rechtsbijstandsverzekering is een belangrijke financiële steun in de rug voor rechtzoekenden en daarom zullen wij ons inspannen om te zorgen dat u uw aanspraken kunt gebruiken als de zaak voor de rechter moet komen.

Zeer tot onze spijt hebben veel rechtsbijstandsverzekeraars als gevolg van rechtspraak over de vrije advocaatkeuze de dekking voor behandeling door advocaten tot onredelijk lage bedragen teruggebracht.